مقالات

بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی

اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از بازگشایی سیاستدهی مواد و لوازم مصرفی برای شش ماه دوم سال خبر داد. در این خبر به بررسی بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم...

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری (فیش ارزی) جهت تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی اداره پایش، برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از منابع ارزی در دسترس جهت تخصیص...

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش PMPF

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش "PMPF" توسط تولید کنندگان تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی با عنایت به ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش (PMPF) و با توجه به اینکه...
بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی

بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی

اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از بازگشایی سیاستدهی مواد و لوازم مصرفی برای شش ماه دوم سال خبر داد. در این خبر به بررسی بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی خواهیم پرداخت. اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و...

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز ثبت‌ سفارشات

لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری (فیش ارزی) جهت تخصیص ارز ثبت‌سفارشات تجهیزات و ملزومات پزشکی اداره پایش، برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از منابع ارزی در دسترس جهت تخصیص ارز خبر داد. در این مقاله به لزوم ایجاد گواهی ثبت آماری جهت تخصیص ارز...

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش PMPF

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش PMPF

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش "PMPF" توسط تولید کنندگان تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی با عنایت به ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش (PMPF) و با توجه به اینکه در مقررات جدید ارزیابی تطابق محصول در دنیا، PMPF به عنوان یک الزام در...

خبرنامه‌ی ما