ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش PMPF

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش PMPF

ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش “PMPF” توسط تولید کنندگان تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی با عنایت به ضرورت انجام پیگیری مستمر ارزیابی عملکرد پس از فروش (PMPF) و با توجه به اینکه در مقررات جدید ارزیابی تطابق محصول در دنیا، PMPF به عنوان...