بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی

بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی

اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو از بازگشایی سیاستدهی مواد و لوازم مصرفی برای شش ماه دوم سال خبر داد. در این خبر به بررسی بازگشایی اعطای سیاست شش ماهه دوم سال 1403/ مواد و لوازم مصرفی خواهیم پرداخت. اداره کل تجهیز ات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و...